Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh An Hòa
450
-
-
400
250
400
200
300
Nhã Viên
15
-
-
12
-
-
-
-
Y Viên
30
-
-
18
-
-
-
-
Ngự Viên
60
-
-
40
-
-
30
-
Tịnh Viên
28
-
-
24
-
-
-
-
Kim Long
160
-
-
100
80
110
80
-
Thượng Tử
24
-
-
12
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com