Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Lotus 1
88
-
50
30
50
60
40
-
Lotus 2
56
-
30
30
30
40
25
-
Lotus 1 + 2
144
-
100
80
90
120
60
-
Orchid
38
-
20
20
30
30
20
-
Private
50
-
30
20
25
40
20
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com