Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc chính
296
11.6
250
200
230
250
130
150
Summit Chamber 1
36
3.4
35
20
20
25
15
18
Summit Chamber 2
36
3.4
35
20
20
25
15
18
Summit Chamber
1 & 2
72
3.4
75
40
45
50
35
36
Summit Suite 3
62
3.5
65
50
40
45
28
33
Summit Suite 4
83
3.5
85
70
65
70
63
66
Summit Suite
3 & 4
145
3.5
150
120
110
115
95
100
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com