Xử lý khủng hoảng

  • 06/09/2017 09:21:47
    “Người người mạng xã hội, nhà nhà mạng xã hội”. Đây có thể coi là miếng bánh béo bở để các doanh nghiệp khai thác, tuy nhiên, không doanh nghiệp nào có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó họ không trở thành đối tượng bị khủng hoảng trên truyền thông xã hội.
  • 06/09/2017 09:17:30
    Chúng ta đã nghe nhiều những câu chuyện khủng hoảng thương hiệu, nói các khác thì doanh nghiệp luôn luôn đối mặt với khủng hoảng truyền thông vì chúng đến không bao giờ báo trước mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào.....
  • 05/09/2017 04:55:56
    Xử lý khủng hoảng truyền thông, theo một nghĩa nào đó cũng giống như dập một đám cháy và phép màu nào sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại?